تبلیغات
اداره و مدیریت - ایجاد یك تیم فعال
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5
تیم عبارت از یك گروپ تنظیم شده از افراد اند كه به صورت فعالیت های مشترك  به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصد قبلا تعیین شده میباشد .

برای هر سازمان ضروری است كه بسیار موثر و با كفایت باشد ، هیچ سازمانی كارها را بدرستی انجام داده نمیتواند در بین كاركنان آن فضای همآهنگی ایجاد نباشد. این تقریبأ ممكن نیست برای هر فرد یا شعبه تا هدف معین سازمان را حاصل نماید ، كار به شكل یك تیم یگانه راهی است كه از طریق آن هدف تیم به درستی حاصل میشود و نتایج پیشرفته

بدست میآید .


عوامل كلیدی در انكشاف تیم :

¬       تعهد :

شش نوع عامل عمده در ترقی یك تیم وجود دارد . تعهد ، اعتماد ، هدف ارتباط دخالت ، و رهنمود ها در رابطه به پروسه فعالیت .

¬       اعتماد :

اعضای یك تیم باید معتقد به این باشند تا به یكدیگر اعتماد، احترام ، معاونت داشته  و به طور عام باید از روش نیك در مقابل یكدیگر برخوردار بود .

¬       ارتباط :

ارتباط در رابطه به گسترش تآمین عمل متقابل میان اعضای و منجمله با اشخاص خارج از تیم بحث مینماید . و همچنان ارتباط به حل معضلات ، اخذ تصامیم و عملكرد های روزمره اعضای تیم میگیرد.

¬       سهیم بودن :

هر یك از اعضای تیم از نقشی برخوردار میباشد. با وجود تفاوت های موجوده اعضای تیم باید ذهنیت تشریك و همآهنگی را در مقابل یكدیگر داشته باشند . همكاری و معاونت نیازی عمده و قابل قدری است كه قبل از تهد و كار دریك تیم باید ملاحظه گردد.

¬       همكاری

هر شخص باید بداند كه چگونه میتواند برای حل معضلات همكاری نشان دهد .

¬       درك و تشخیص

درك مشكلات دیگران نیز ضروری شمرده میشود ، تا از آنطریق ایشانرا در پیاده نمودن حد اعظمی همكاری از جانب ایشان آماده ساخت .

¬       رهبری اشتراكی

ایجاد فضای لزومیت و ملزومیت به یكدیگر از طریق گسترش فضای ازاد و خدمت به دیگران.

¬       تشریك مساعی:

 در رابطه به مسئولیتها یعنی ایجاد فضای كه در آن تمام اعضای تیم مانند یك آمر احساس مسولیت نمایند .

¬       درك از اهداف و مقاصد تیم

پیروی از اهداف یعنی همه اعضای تیم باید بدانند كه چرا تیم ایجاد شده و چی اهداف  مقاصد را دنبال میكند

¬       قابلیت ایجاد گری

استفاده از قابلیت و قدرت ایجاد گری افراد .

¬       توجه به جلسات موثر و

براه اندازی جلسات موثر و بحث روی نتایج عامل دیگری است كه یك تیم را به صورت موثر و ارزنده به نتایج شان خواهد رسانید
طبقه بندی: سازماندهی،  رهبری،  مدیریت منابع انسانی، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ