تبلیغات
اداره و مدیریت - نقش مدیریت سالم در زندگی
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5


الفـ سازماندهی: 
عملی سازی برنامه های ریخته شده را سازماندهی گویند مثلن خریداری کتاب و لوازم مکتب، شامل شدن به مکتب و دانشگاه، تامین مصراف مالی و اقتصادی و استفاده از فرصت های پیش آمده.
یک مدیر توانا می تواند از کمترین فرصت، هزینه و نیروی انسانی بیشترین سود را ببرد و اگرکسی چنین توانیست پس سازماندهی درستی داشته است.

بـ-رهبری:
به خرچ دادن پشت کار، ایجاد انگیزه در نیروی های انسانی که میتواند باتجربه و سیاست های درست حاصل گردد، رهبری کاری به شمار می رود.

پ_ نظارت:
یک مدیر همیشه باید متوجه کار ها باشد و برهمه ی کار ها نظارت داشته باشد مثلن اگر کاستی صورت گرفته چه دلیلی داشته است وچه پیامد های را به دنبال داشته است؟ علت را یافته و زان پس راه منطقی را در پیش می گیرد و اگر انحرافی در برنامه ریزی های صورت گرفته آنرا درست می نماید.
سخن دیگر اینکه در لابلای سخنانی که گفته شد، روی واژه ی هدف بیشر تاکید، تکرار و اهمیت ویژه یی داده شده است. پس یک مدیر از همه نخست تر باید هدفی داشته باشد، اگر هدفی نباشد، مدیریتی در کار نیست باید هدف تعیین گردد. مثلن هدف خوب زیستن، انسان گره کشاه، رهبر وپیشوای دلسوز و مردم دوست مانند رهبرشهید بابه مزاری و یا خالق شهید و یا گاوسوار

پس در جمع بندی سخنان در می یابیم که زمانی می توانیم دارای مدیریت سالم باشیم، که دارای ویژگی های مدیریتی بود و وظایف یک مدیر را آگاهانه درک کرده و در زندگی خویش عملی نماییم ودرضمن اگر زندگی شخصی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مان از هدفمندی، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت برخوردار باشد، پس یک زندگی ملمو از پاکی و خوشحالی، صمیمیت بوده و تهی از ناچاری، بدبختی، خونجگری و دربدری.

در نتیجه می توان گفت که مدیریت سالم زندگی به ما می بخشد که سرشار از خوشبختی، پیشرفت، تمدن و ... می باشد.طبقه بندی: مدیریت اجرایی، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ