تبلیغات
اداره و مدیریت - اساسات اداره و منجمنت
اداره و مدیریت
اداره - مدیریت - رهبری - Management - Leadership

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1390/08/5
مدیرکیست؟
مدیردرلغت به معنی اداره کننده وکارگردان میباشد ودر اصطلاح مدیرشخصی است که مسئولیت تنظیم نمودن عملکرد تیم خود را بعهده دارد.

مدیریت یا منجمنت چیست ؟
منجمنت از دو کلمه Manage به معنی تنظیم نمودن و Men به معنی افراد گرفته شده که مفهوم کلی آن تنظیم و اداره نمودن افراد میباشد.
یکی از دانشمندان مشهور مدیریت در قرن بیستم بنام (ماری پارکر فولیت) مدیریت را به مفهوم " هنر انجام دادن کارها توسط دیگران " تعریف نموده است..

به قول دیگر!
"مدیریت" ازیک کلمهء قدیمی فرانسویménagement که به معنی راه اندازی ، هدایت و نظارت میباشد ، گرفته شده که این کلمه خود از دو کلمه لاتینی manu agere که به معنی هدایت نمودن توسط دست میباشد ، اقتباس گردیده است که مفهوم کنونی آن رهنمائی، رهبری وهدایت نمودن تمام پروسه های کاری یک سازمان از طریق توسعهء نیروی کار و تنظیم منابع مختلف مانند ( منابع بشری ، مالی ، محسوس وغیرمحسوس) میباشد.
سیستم چیست ؟

سیستم عبارت است ازیک مجموعهء است که ازچندین جز مرتبط بهم تشکیل یافته که مشترکا با هم کار میکنند، طوریکه با ایجاد نقیصه دریک جز، تمام سیستم متاثرمیگردد.
اما از نقطه نظر اداره و منجمنت; سیستم عبارت ازمجموعهء ارگان ها و دیپارتمنت های مختلف داخلی یک سازمان میباشد که بخاطر رسیدن به اهداف مشخص و مشترک، از یک سلسله قواعد ومقررات مشخص پیروی نموده و مشترکا با هم فعالیت مینمایند.


ستراتیژی چیست؟
- ستراتیژی عبارت از برنامهء جامع،واحد وکاملی است که برمبنای آن نیل به اهداف اساسی سازمان تعیین میگردد.
بعبارهء دیگر ستراتیژی عبارت از پلان جامع پالیسی ها وفعالیت ها جهت نیل به هدف کلی سازمان میباشد.


پلان چیست؟
پلا ن طرح قبلی ا ست برا ی رسیدن به هد ف به شکل منظم وسییتما تیک.
پلان ازلحاظ مدت زمان به سه نوع است:
•پلان کوتاه مدت
•پلان میان مدت
•پلان درازمدت
تشکیل چیست ؟
عبارت از تقسیم بندی وظایف ، تعیین حدود صلاحیت ومسولیت ، تعیین روابط منطقی واحد ها وسلسلهء مراتب در یک اداره میباشد. سه نکتهء ذیل درتشکیل حایزاهمیت میباشد:
•تقسیم وظایف. 
•تعیین و تثبیت حدود صلاحیت ها ومسولیت ها .
•ایجاد روابط منطقی بین واحد ها.


اداره چیست ؟
اداره عبارت ازیک نظام اجتماعی است که به اساس روشها وشالوده های خاصی بنانهاده شده ودر آن عدهء کثیری از افراد به منظور رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتا مشخص به انجام وظایف متنوع ودقیق مشغول اند.
دراداره، پروسهء قرار دادن اشخاص د رکنار هم، بخاطرایجاد سهولت در کارهاو رسیدن به اهداف مشخص مورد نظراست تا درآن از منابع مختلف بشکل موثر و مثمر استفاده بعمل آید و در نتیجه قناعت و رضایت جوانب ذیدخل برآورده میگردد.
عناصر مهم اداره و منجمنت :
•اهداف
•منابع
•موثریت یا Effectiveness
•مثمریت یا Efficiency
•جوانب ذیدخل (Stakeholders)


تعریف هدف ازنقطهء نظرمدیریت :
هدف عبارت از نتیجه ء مطلوب است که تمام فعالیت های اداره به استقامت آن سوق داده میشود.

مشخصات هدف :
هدف باید داری مشخصات ذیل باشد:
• واضح و مشخص باشد.
• قابل سنجش باشد.
• قابل حصول باشد.
• واقع بینانه باشد.
• دارای محدودهء زمانی باشد. 
منابع
منابع عبارت از سرمایهء مادی ومعنوی سازمان میباشد که به انواع ذیل تقسیم میگردد :
منابع فزیکی
منابع مالی
منابع انسانی
منابع غیرمحسوس


موثریت در اداره چیست ؟
موثریت عبارت از اجرای فعالیت های درست است که در جهت دستیابی به اهداف سازمان ، کمک کننده میباشد.
مثمریت در اداره چیست ؟
عبارت از اجرای درست فعالیت ها است که در نتیجه آن از سرمایهء کم محصول ویا نتیجه زیاد بدست بیآید یعنی نسبت محصول برسرمایه بیشتر باشد.
جوانب ذیدخل در اداره و منجمنت:
عبارت از اشخاصی اند که درسازمان ویا فعالیت های آن سهم , منفعت ویا تمایلی داشته باشند ویا اینکه فعالیت های سازمان به نحو ازانحا بالای شان هم درنفع وهم درضرر اثرگذارباشد.
جوانب ذیدخل شامل کتگوری های ذیل میشود :
•سهم گیرندگان
•کارمندان یا مامورین
•مشتریان/تمویل کنندگان
•عرضه کنندگان
•افراد محل


مشخصات یک ادارهء سالم
•در اداره باید از تمام اصول ، قواعد و مقررات اداری پیروی لازم صورت گیرد.
•تشکیل اداره باید با ضروریات اصلی آن سازگار باشد و با اهداف و وظایف اصلی اداره همآهنگ و از تورم تشکیلاتی جلوگیری بعمل آمده باشد.
•در انتصاب ، انتخاب ، تغییر ، تبدیل و تادیات کارکنان باید اصول مهم اداری مانند اصل تعادل ، تخصص ، موثریت و مثمریت ، روابط انسانی و سلسلهء مراتب اداری مراعات گردد.
•اداره باید از تقلب کاری ، استفاده جوئی ، رشوه ستانی ، و کاغذ پرانی عاری باشد.
•کاربه اهل کار سپرده شود .
•در اداره باید همآهنگی ، سیستم خوب کنترول و رهبری فعال وجود داشته باشد و از اصول مدیریت پیروی صورت گیرد.


اصول اساسی اداره
•اصل همآهنگی و وحدت هدف
•اصل سلسلهء مراتب
•اصل تخصص
•اصل وحدت دستور دهی
•اصل حیطه نظارت
•اصل صلاحیت و مسئولیت
•اصل تعادل
•اصل انعطاف پذیری و مداومت
•اصل کار آئی."طبقه بندی: مدیریت اجرایی،  رهبری،  سازماندهی،  مدیریت پروژه،  مدیریت آموزشی،  مدیریت مالی،  مدیریت منابع انسانی،  مدیریت ریسک،  مدیریت بازاریابی،  رفتار سازمان،  مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، 
ارسال توسط مدیران افغان
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
فیس بوک
Join us on Facebook

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powered by MailChimp

قالب وبلاگ